O NAS

Misją Fundacji Aktywnych FURIA jest aktywizacja oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami i innych wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponad to celami naszej działalności są m.in.:
– prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej, w tym w szczególności: propagowanie idei przedsiębiorczości społecznej, poprzez pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie już istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukiwanie rozwiązań proekologicznych;
– działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologii w praktyce gospodarczej, w tym w szczególności działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości społecznej, badania, odkrywanie, rozwój oraz propagowanie nowoczesnych technologii przyczyniających się do rozwoju społeczno–gospodarczego, a także rozwiązań ekologicznych;
– działalność rozwojową, w tym działalność edukacyjną, szkoleniową, informacyjną i badawczą, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych, sektora edukacji, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, dotyczącej m.in.: gospodarki społecznej opartej na wiedzy, partnerstw publiczno – społecznych i partnerstw publiczno – prywatnych, rozwijania kontaktów i współpracy lokalnej, regionalnej, międzynarodowej, wdrażania innowacyjnych rozwiązań polityki społecznej;
– promocja i ochrona zdrowia oraz promowanie zrównoważonego rozwoju;
– działanie na rzecz praw człowieka. na rzecz osób starszych oraz upowszechnianie praw dziecka i kobiet, ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym;
– promocja kultury;
– rozwój poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej;